BARTŁOMIEJ TRĘTOWSKI
KANCELARIA ADWOKACKA

Al. 3-go Maja 5 lok. 25
00-401 Warszawa
tel. (0048) 512 361 164
fax (0048) 22 692 44 51
e-mail:

Adwokat Bartłomiej Trętowski

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wieloma kancelariami adwokackimi oraz jako członek rady nadzorczej spółki giełdowej.

Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w ramach, której prowadzi bieżącą obsługą osób prawnych, w tym również spółek giełdowych działających na rynku usług teleinformatycznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. opracowywanie dokumentacji prawnych na potrzeby działalności serwisów internetowych oraz świadczenia usług elektronicznych.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym również związanych z siecią internet. Jest członkiem Komisji ds. Informatyzacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, a także Komisji ds. Informatyzacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Uczestniczy w pracach Komisji IT przy CCBE jako członek polskiej delegacji The Council of Bars and Law Societies of Europe, stowarzyszeniu zrzeszającym prawników z całej Europy, biorącym aktywny udział w pracach nad prawem wspólnotowym. Włada biegle językiem angielskim.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2018 r., sygn. akt IV CSK 106/17

Wykładnia oświadczeń woli w świetle art. 65 § 1 i 2 KC oparta jest na tzw. metodzie kombinowanej. W pierwszej fazie procesu wykładni ustala się sens oświadczenia woli na podstawie rzeczywistego znaczenia nadawanego oświadczeniu przez obie strony (sens oświadczenia zgodny z rzeczywistą wolą stron). Jeżeli brak jest w tym zakresie zgodnego rozumienia stron, należy odwołać się do metody obiektywnej, wedle której właściwy sens oświadczenia woli ustala się na podstawie przypisania normatywnego, czyli zgodnie z tym, jak adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien; decydujący jest więc normatywny punkt widzenia odbiorcy oświadczenia, który z należytą starannością dokonuje wykładni zmierzającej do odtworzenia treści myślowych osoby składającej oświadczenie woli.
(więcej…)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. akt II CSK 450/14

Z przedstawionego względu art. 162 KPC winien podlegać wykładni ścisłej. Strona nie może więc skutecznie zarzucać w apelacji uchybienia przez sąd pierwszej instancji przepisom postępowania polegającego na wydaniu postanowienia, które może być zmienione lub uchylone stosownie do okoliczności, jeżeli nie zwróciła uwagi sądu na to uchybienie w toku posiedzenia, a w razie nieobecności – na najbliższym posiedzeniu, chyba że niezgłoszenie zastrzeżenia nastąpiło bez jej winy. Poza tym, unormowania tego nie stosuje się, jeżeli sąd nie rozstrzygnął wniosku dowodowego strony. Dopiero bowiem wydanie postanowienia oddalającego wniosek o przeprowadzenie dowodu umożliwia zgłoszenie zastrzeżeń, mogących prowadzić do zmiany stanowiska sądu.

(więcej…)

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1961 r., sygn. akt IV CR 634/61

Strona procesowa (…) spełnia swój obowiązek wniesienia opłat sądowych w przepisanym terminie tygodniowym, (…) jeżeli nie później niż w ostatnim dniu tego terminu do instytucji bankowej, w której ma dostateczne pokrycie pieniężne, wpłynie jej polecenie przelewu lub czek rozrachunkowy co do obciążenia jej rachunku opłatami na rzecz kasy sądowej. (więcej…)

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 49/07

Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. (więcej…)

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH. (więcej…)